Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden van EXAROS met Ondernemingsnummer BE0821 787 463 gelegen te Kleine Stadenstraat 101 8830 Hooglede.

1. Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van EXAROS . De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen
 op de internetsite van EXAROS . Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.
1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. EXAROS  behoudt zich het 
recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door EXAROS erkend.
1.4 EXAROS garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

2. Levering
2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal EXAROS bestellingen tenminste binnen 60 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is 
(doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel 
slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 2 maanden na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval 
het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.
2.3 Aan de leveringsplicht van EXAROS zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door EXAROS geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn 
aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod 
tot levering.
2.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.


3. Prijzen
3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant 
tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid 
aanvaard.
3.3 Alle prijzen op de site zijn in Euro's en inclusief 21% BTW.

4. Zichttermijn / herroepingsrecht
4.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel 
van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de 
bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan EXAROS  heeft teruggezonden, is de koop
een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 werkdagen na aflevering schriftelijk 
melding te maken bij EXAROS . De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een 
bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende 
documentatie) en in nieuw staat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, 
vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt EXAROS  er zorg voor dat 
binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag exclusief de berekende verzendkosten aan de afnemer wordt 
terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.

5. Gegevensbeheer
5.1 Indien u een bestelling plaatst bij EXAROS, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van EXAROS. EXAROS  houdt zich aan de Wet 
Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze Privacy Policy.
5.2 EXAROS respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke 
gegevens.
5.3 EXAROS maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.


6. Garantie en conformiteit
6.1 De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke 
eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of 
overheidsvoorschriften. De garantie voor de geleverde goederen bedraagt 2 jaar en gaat in vanaf de leveringsdatum. 
6.2 Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter 
zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet 
en/of de overeenkomst op afstand.
6.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, 
ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan EXAROS deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te 
melden aan EXAROS. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 2 maanden na levering aan EXAROS 
schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) 
en in nieuwe staat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop 
na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
6.4 Indien klachten van de afnemer door EXAROS gegrond worden bevonden, zal EXAROS naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de 
afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van EXAROS en mitsdien het bedrag 
der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van EXAROS tot het maximale in 
het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van EXAROS gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van EXAROS voor enige andere vorm 
van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade 
of schade wegens gederfde winst.
6.5 EXAROS is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend 
personeel.
6.6 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens EXAROS in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of 
bewerkt of door derden heeft laten repareren/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig 
worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van EXAROS en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel 
of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste 
materialen;

7. Aanbiedingen
7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.
7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt EXAROS zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen 
na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.
7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden EXAROS slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
7.4 Aanbiedingen van EXAROS gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
7.5 EXAROS kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel 
daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

8. Betaling
De betaling dient bij de bestelling te gebeuren. Eenmaal dit bedrag door EXAROS ontvangen is wordt de bestelprocedure opgestart. 
EXAROS verwittigt de klant van het tijdstip van levering. De klant zal zorgen dat hij tijdig aanwezig is. Bij verhindering wordt EXAROS onmiddellijk 
op de hoogte gebracht voor het bepalen van een andere datum. In geval van niet aanwezig zijn van de klant op tijdstip van levering worden de 
goederen niet afgeleverd en wordt een administratieve kost van 25 aangerekend. 

9. Overeenkomst
9.1 Een overeenkomst tussen EXAROS en een klant komt tot stand nadat een bestellingsopdracht door EXAROS op haalbaarheid is beoordeeld.
9.2 EXAROS  behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren 
onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling.

10. Afbeeldingen en specificaties
10.1 Alle afbeeldingen; foto's, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de 
internetsite van EXAROS  gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de 
overeenkomst. Deze mogen evenmin gebruikt worden door derden zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van EXAROS . In het geval dat 
hiervoor toestemming verleend wordt moet de bron vermeld worden.

11. Overmacht
11.1 EXAROS  is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
11.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. 
Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en 
storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de 
aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van EXAROS  alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of 
transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
11.3 EXAROS  behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst 
geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. 
In geen geval is EXAROS  gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
11.4 Indien EXAROS  bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar 
verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze 
factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige 
waarde heeft.

12. Aansprakelijkheid
12.1 EXAROS  is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees 
voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website en/of stuur ons uw vragen via mail.

13. Toepasselijk recht/bevoegde rechter
13.1 Op alle overeenkomsten is het Belgisch recht van toepassing.
13.2 Als wederzijdse garantie en verbintenis tot snelle geschillenregeling door Arbitrage, is de B.A.I.(BELGISCHE ARBITRAGE INSTELLING) belast met 
de aanstelling van scheidsrechters welke bevoegd zullen zijn elk geschil definitief te beslechten conform haar werkingsreglement, dat kosteloos bekomen
kan worden bij de BELGISCHE ARBITRAGE INSTELLING, Lieven Bauwenstraat nr 20 te 8000 Brugge.(Tel : 050 32 35 95 Fax : 050 31 37 34).
Deze Clausule maakt integraal deel uit van de verkoopsvoorwaarden en vervangt alle hiermee strijdige bevoegdheidsclausules.

Promoties
Bestsellers
Nieuws en Tips
Tag Cloud
  Algemene voorwaarden Privacy Policy Leveringsservice  


Powered by Flying Snowman Productions @ 2013-2018 - www.flyingsnowman.com. Deze site maakt gebruik van cookies en dit enkel om uw winkelwagentje te beheren.